Témata bezpečnosti

Řešením bezpečnosti jsou poskytovány příležitosti pro celou firmu a nabízí výhody, jako jsou snížené náklady a rizika, nižší absence a míra obratu, silnější reputace pro odpovědnost firem, zvýšená morálka a zvýšená produktivita. Podpora bezpečného pracoviště vyžaduje, aby všichni zaměstnanci byli informováni o důležitosti dodržování všech bezpečnostních postupů a politik.

Identifikace nebezpečí

Jedním z účinných způsobů, jak identifikovat nebezpečí práce, je začlenit do svého vzdělávacího programu analýzu rizik práce, nazývanou také analýza bezpečnosti práce. Analýza rizik práce analyzuje jednotlivé pracovní úkoly jako prostředek k identifikaci možných rizik před vznikem incidentu. Tato aktivita se zaměřuje na vztah mezi zaměstnancem, úkolem, použitými nástroji a pracovním prostředím. Mít nový oči a ruce na cestě, jakou se provádí každá úloha, může odhalit nebezpečí, která byla dříve přehlížena. Jakmile jsou identifikována všechna potenciální rizika, může být zaveden akční plán, který by odstranil nebo snížil riziko na uspokojivou úroveň.

Osobní ochranné prostředky

Pokud je zjištěna bezpečnostní rizika nebo nebezpečí nebezpečí, zaměstnavatel zjistí, zda tato rizika vyžadují použití osobních ochranných prostředků nebo ochranného oděvu, jako je ochrana očí, rukou, obličeje nebo hlavy. Povinnost zaměstnavatele závisí na výběru vhodného a vhodně vybaveného vybavení vhodného k ochraně zaměstnanců před těmito nebezpečími a na zajištění toho, aby každý zaměstnanec absolvoval důkladné školení o používání každého typu zařízení. Zaměstnanci potřebují vědět, které pracovní úkoly vyžadují osobní ochranné pomůcky, jak řádně nosit a přizpůsobit zařízení, rizika, která jsou jim chráněna a jak často je jejich vybavení kontrolováno.

Bezpečnostní značky a signály

Zaměstnavatelé musí poskytovat, udržovat a školit zaměstnance o významu bezpečnostních značek a signálů v případech, kdy existují bezpečnostní rizika. Zaměstnavatelé berou v úvahu výsledky hodnocení pracovních rizik a určují tyto oblasti. Zatímco bezpečnostní značky a signály nenahrazují kontrolu rizik pro zaměstnance, pomáhají varovat zaměstnance před významným rizikem a instruovat zaměstnance o opatřeních, která se týkají těchto rizik. Zaměstnavatelé mohou školení zaměstnanců o významu bezpečnostních značek a signálních informací, jako je kategorie (zákaz, varování, povinné, nouzové), barva a symbol.

Samostavba

Samokontrola je obecně uznávanou metodou používanou k rutinnímu zjišťování rizik. Zavedení vlastní inspekce umožňuje zaměstnavatelům a zaměstnancům spolupracovat pomocí bezpečnostních kontrolních seznamů, analýzy pracovních rizik, výzkumu a zjišťování skutečností pro srovnání s normami pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro určení opatření potřebných k vyřešení možných problémů. Zodpovědnost za procesy, které udržují zaměstnance v bezpečí, umožňuje zaměstnavatelům pravidelně kontrolovat a analyzovat pracovní místa s jednotlivými zaměstnanci. Tento praktický přístup k školení o bezpečnosti může zaměstnancům také posílit význam upozornění na řízení potenciálně nebezpečných situací.

 

Zanechte Svůj Komentář