Jak se vypořádat s rozvahami v fúzi nebo akvizici

Růst a expanze jsou některé z primárních motivací, které ovlivňují rozhodnutí podniku. Podnikatelský subjekt, který sleduje růst stávajících i nových trhů, má větší šance na zachování konkurenční výhody oproti svým konkurentům. Kromě organického růstu může podnik vstoupit do fúzí nebo získat další firmy, aby zrychlil expanzi na trhu. Fúze a akvizice však nejsou tak jednoduché, jak by mohly znít. Jedná se o složité procesy, které vyžadují náležitou péči, zejména s ohledem na bilanční doklady firem zaměřených na fúze nebo akvizice.

Základy fúzí a akvizic

Sloučení se děje, když se kombinují samostatné obchodní subjekty, zatímco akvizice se uskuteční, když podnikatelský subjekt zakoupí většinový podíl v jiném podnikatelském subjektu. Při sloučení kombinovaná entita obvykle zachovává totožnost dominantního nebo většího subjektu v odboru. Pokud jde o akvizici, může být vyjednáno nebo vynuceno v závislosti na okolnostech vedoucích k převzetí firmy. Zatímco dohodnuté převzetí je zdůrazněno přátelstvím a spoluprací, nucený je obvykle označován nepřátelstvím a odporem. Rozvaha je ovšem vždy hlavním zdrojem sporných otázek v podnikových kombinacích bez ohledu na to, jakou formu podniknou.

Zdroje rozvahových otázek

Aktiva, závazky a vlastní kapitál jsou tři hlavní části rozvahy. Tyto části tvoří účetní rovnici, která uvádí, že aktiva podniku se rovnají součtu jeho závazků a vlastního kapitálu. Jinými slovy, aktiva se rovnají pasivům a vlastním kapitálem. Závazky vznikají ve formě závazků z obchodních vztahů a dluhových závazků, zatímco vlastní kapitál představuje kapitál, který přispívají vlastníci podniku. Při fúzi nebo akvizici musí být závazky cílové firmy vypořádány a jejich majitelé jsou v hotovosti nebo v hotovosti nebo v akciích v kombinovaném subjektu kompenzovány. To by mohlo znamenat zánik pro nabývající entitu, pokud má cílová společnost mnoho nesplacených závazků nebo vydala příliš mnoho akcií.

Zaměření na čistou hodnotu

Při nákupu akcií společnosti v podnikové kombinaci by mělo být zaměřeno na čistou hodnotu společnosti. Čistá hodnota je částka, kterou celková hodnota aktiv společnosti překračuje celkovou hodnotu svých závazků. Nákup podniku v jeho čisté hodnotě snižuje pravděpodobnost převzetí závazků, které by mohly být příliš nákladné na kompenzaci.

Získání aktiv Selektivně

Nákup celého podílu cílové společnosti by mohl být velmi nákladný, zejména pokud jde o takové případy, jako jsou spory, pracovní spory a odměny za škody, které by mohly vzniknout v budoucnu. Podnik se může vyhnout těmto závazkům prostřednictvím výběrového nákupu aktiv cílové společnosti. Tento přístup umožňuje získávajícímu subjektu vyhnout se nákladným závazkům a vyčerpaným aktivům tím, že vybere aktiva cílové jednotky, kterou považuje za cennou.

Provádění programů restrukturalizace

Získávající společnost může restrukturalizovat rozvahu cílové jednotky brzy po fúzi nebo akvizici, aby odstranila některé z jejích zatěžujících povinností. Například cílový subjekt, který vydal příliš mnoho akcií, přináší zátěž zředěných dividend a nestabilních cen akcií. Tuto anomálii lze napravit odkupem některých emitovaných akcií za účelem stabilizace cen akcií a zvýšení příjmů za akcie.

 

Zanechte Svůj Komentář